Regulamin Mistrzostw Mazowsza MTB 2013

/, Zawody/Regulamin Mistrzostw Mazowsza MTB 2013

Regulamin Mistrzostw Mazowsza MTB 2013

R E G U L A M I N

Mistrzostwa  Mazowsza MTB XCO, III Edycja Pucharu Mazowsza ”

1. ORGANIZATOR
Organizatorem wyścigu jest:
Socjoterapeutyczne Stowarzyszenie Sportowe PROLOG JABŁONNA
Urząd Gminy Jabłonna
Współorganizatorem wyścigu jest:
Warszawski Klub Kolarski
Z ramienia organizatora osobami odpowiedzialnymi za przeprowadzenie wyścigu są:
– Dyrektor Wyścigu – Joanna Kur, tel. 510 754 907
– Wojciech Marcjoniak, tel. 608 474 699
2. TERMIN I MIEJSCE
Wyścig kolarski odbędzie się w dniu:
– 1.06.2013 (sobota)
– w Jabłonnie, na terenie leśnym, na “rundzie” o długości około 3500 m, start i
meta znajdują się przy ul. Wczasowej w Jabłonnie (Góra Jelonek)
Wyścig zostanie przeprowadzony zgodnie z przepisami PZKol.
Najbliższe placówki służby zdrowia:
– Pogotowie ratunkowe: NZOZ Legionowo sp. z o.o. ul. Sowińskiego 4, 05-120
Legionowo, tel. 999 lub 22 7742122 (stacja ratownictwa medycznego w GCKiS w
Jabłonnie)
– Szpital: Nowodworskie Centrum Medyczne Szpital Powiatowy, ul. Miodowa 2, 05-
100 Nowy Dwór Mazowiecki, tel. centrala szpitala: 22 7658300
3. UCZESTNICTWO
W wyścigu prawo startu mają zawodniczki i zawodnicy kategorii:
Dziewczęta 12 lat i młodsze (2001 i młodsze)
Chłopcy 12 lat i młodsi (2001 i młodsi)
Młodzik 13 – 14 lat (1999 – 2000)
Młodziczka 13 – 14 lat (1999 – 2000)
Junior młodszy 15 – 16 lat (1997 – 1998)
Juniorka młodsza 15 – 16 lat (1997 – 1998)
Junior 17 – 18 lat (1995 – 1996)
Poniżej 23 lat mężczyzn 19 – 22 lat (1994 – 1991)
Elita mężczyzn open 19 lat i starsi (1984 – 1990)
Kobiety open 17 lat i starsze (1996 – 1984)
Masters I Rocznik (1983 – 1974)
Masters II Rocznik (1973 i starsi)
Wszystkie zawodniczki i wszyscy zawodnicy mają obowiązek startować w kaskach
zgodnie z przepisami PZKol.Wszyscy zawodnicy biorący udział w zawodach powinni posiadać ubezpieczenie OC
i NW.
Zgłoszenia udziału w wyścigu można dokonać poprzez internetowy system zapisów
znajdujący się na stronie www.mistrzostwamazowsza.pl do dnia 30.05.2013r.
lub w biurze zawodów w dniu wyścigu 01.06.2013
Trenerzy i Kierownicy klubów proszeni są o uczestniczenie w odprawie
technicznej i zapoznanie się z programem i regulaminem wyścigu.
4. BIURO WYŚCIGU
Biuro Zawodów w dniu 1.06.2013r. mieścić się będzie w Jabłonnie przy ul. Wakacyjnej
(Góra Jelonek) http://www.prolog.tio.com.pl/index.php?id=87&id2=86 obok STARTU i
METY wyścigu, i będzie czynne w dniu wyścigu w godzinach trwania zawodów.
Odprawa techniczna odbędzie się w Biurze Zawodów, w obecności członków Komisji
Sędziowskiej w terminach określonych w programie wyścigu.
5. ZASADY ROZGRYWANIA WYŚCIGU
– Zawodnicy ścigają się na oznakowanej pętli w terenie, wygrywa ten,
który pierwszy przekroczy linię mety.
– W trakcie wyścigu zawodnicy nie mogą skracać ani zmieniać wyznaczonej
przez organizatora trasy .
– W przypadku, gdy zawodnik zjedzie z trasy powinien powrócić na trasę
wyścigu i rozpocząć wyścig w tym samym punkcie, w którym z trasy
zjechał.
– Zawodnik nie może przyjmować, ani otrzymywać żadnego rodzaju pomocy
technicznej podczas trwania swojego wyścigu z wyjątkiem miejsc do tego
wyznaczonych (boksów technicznych), w tym również od innych zawodników.
– Zawodnicy nie mogą przeprowadzać treningów po trasie podczas
rozgrywania wyścigów.
– Podczas trwania wyścigu zawodnik nie może używać wulgarnych słów,
zachowywać się w sposób niesportowy, nie przestrzegać regulaminu, jak
również okazywać brak szacunku dla organizatorów wyścigu.
– Zawodnik musi przestrzegać zasad dobrego wychowania podczas trwania
całego wyścigu oraz nie utrudniać zawodnikowi szybszemu wyprzedzenia go
na trasie wyścigu.
– Zawodnicy powinni szanować zieleń i jechać tylko po oficjalnie
wytyczonej trasie.
– Zawodnik musi unikać zanieczyszczania terenu i pozostawiania śmieci na
trasie wyścigu.
– W momencie gdy pierwszy zawodnik ukończy wyścig zawodnicy zdublowani
kończą wyścig na mecie okrążenia.
– O wszystkich sprawach nie ujętych w regulaminie decydować będzie Sędzia Główny w
porozumieniu z organizatorem.
– Czas trwania poszczególnych wyścigów.
Dzieci (15 – 20 min)
Młodzik (30 – 45 min)
Junior młodszy (45 – 60 min)
Junior (60 – 75 min)
Elita + U23 (90 – 105 min)Masters I (60 – 75 min)
Masters II (45 – 60 min)
6. PROGRAM WYŚCIGU
– 09:00 start imprezy, zgłaszanie uczestników w biurze zawodów
– 09:00–10:00 trening na trasie wyścigu
– 10:15 odprawa techniczna
– 10:45 start kategorii Dzieci (Dziewczęta i Chłopcy)
– 11:15 start kategorii Młodzik
– 11:17 start kategorii Młodziczka
– 12:15 start kategorii Junior Młodszy
– 12:17 start kategorii Juniorka Młodsza
– 13:15 start kategorii Masters I,
– 13:17 start kategorii Masters II
– 13:19 start kategorii Kobiet Open
– 13:30 dekoracja zwycięzców: (Dzieci, Młodzik, Młodziczka, Junior Młodszy, Juniorka
Młodsza)
– 14:45 start kategorii Elita mężczyzn Open, poniżej 23 lat mężczyzn
– 14:47 start kategorii Junior
– 16:30 dekoracja zwycięzców: (Kobiet Open, Masters I, Masters II, Elita mężczyzn
Open i poniżej 23 lat, Junior)
– 17:00 teletombola
7. ZASADY FINANSOWANIA
Koszty organizacyjne pokrywa organizator.
Koszty uczestnictwa pokrywają zainteresowane kluby i zawodnicy.
Wpisowe wyścigu pobierane będzie w wysokości 30zł, a dla zawodników z licencją
zgodnie z przepisami PZKol.
Organizator zastrzega sobie prawo do pobrania – w momencie zapisu zawodnika do
wyścigu- kaucji za chip startowy w wysokości 30 zł. Kwota zostanie zwrócona
zawodnikowi z chwilą oddania chipa do biura zawodów.
W ramach wpisowego uczestnicy mają zapewnione: elektroniczny pomiar czasu,
zabezpieczenie medyczne, obsługę sędziowską, opracowanie wyników oraz numery
startowe wydawane na cały cykl zawodów
Duplikat numeru kosztuje 10 zł
8. CEREMONIA DEKORACJI
Ceremonia dekoracji zgodnie z programem minutowym w punkcie 6.
Mistrzowie Mazowsza zostaną udekorowani koszulkami Mistrza Mazowsza
Miejsca I – III medale
9. NAGRODY
Pula nagród wynosi 6500 zł
Po wyścigu najlepsi zawodnicy i zawodniczki z każdej kategorii otrzymywać będą
puchary (za pierwsze miejsce) oraz nagrody rzeczowe (miejsca I – III) i dyplomy (miejsca
I – VI)10. KARY
W zakresie kar obowiązują Przepisy Sportowe PZKol,
11. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
Za wypadki spowodowane z winy zawodniczek i zawodników organizator nie ponosi
odpowiedzialności.
Organizator zapewnia wszystkim zawodnikom uczestniczącym w wyścigu niezbędną
opiekę medyczną na czas trwania zawodów i treningów.
Kierownicy ekip i trenerzy odpowiedzialni są za:
a. zapoznanie zawodników i pozostałych członków ekipy z niniejszym Regulaminem
wyścigu kolarskiego,
b. ścisłe przestrzeganie obowiązującego programu oraz zaleceń Organizatora
wyścigu i Komisji Sędziowskiej,
c. uczestnicy wyścigu, kolarze, osoby towarzyszące i obsługa techniczna mają
obowiązek posiadania ważnej polisy ubezpieczeniowej od następstw nieszczęśliwych
wypadków, obejmującej leczenie ambulatoryjne i pobyt w szpitalu,
d. organizator nie ponosi winy za wypadki losowe zaistniałe w czasie przyjazdu i
dojazdu uczestników na wyścig i powrotu z wyścigu,
e. każdy uczestnik bierze udział w wyścigu na własną odpowiedzialność.
f. organizator nie ponosi odpowiedzialności materialnej za rzeczy zaginione w
trakcie wyścigu.
g. nieznajomość regulaminu oraz jego nieprzestrzeganie nie będą uznawane przez
Organizatora za wytłumaczenie
Wszelkie dodatkowe informacje/komunikaty umieszczone zostaną na tablicy obok biura
zawodów – zawodnicy i opiekunowie mają obowiązek się z nimi zapoznać.
2013-06-23T14:38:54+00:00 Maj 28th, 2013|wkk, Zawody|