Regulamin Kolarskich Mistrzostw Wilanowa dla Dzieci i Młodzieży

//Regulamin Kolarskich Mistrzostw Wilanowa dla Dzieci i Młodzieży

Regulamin Kolarskich Mistrzostw Wilanowa dla Dzieci i Młodzieży

REGULAMIN KOLARSKICH MISTRZOSTW WILANOWA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

 

1. INFORMACJE OGÓLNE

 • organizatorem imprezy jest Warszawski Klub Kolarski w porozumieniu z Fundacją Szkolną w Powsinie
 • współorganizatorem imprezy jest Urząd Dzielnicy Wilanów miasta stołecznego Warszawa
 • udział w imprezie jest nieodpłatny
 • impreza odbywa się 15 czerwca 2013 roku od godziny 9.00 na terenie polany widokowej w Powsinie
 • celem organizacji imprezy jest aktywizacja sportowa dzieci i młodzieży, uświadomienie znaczenia aktywności fizycznej, zapoznanie uczestników z działalnością Warszawskiego Klubu Kolarskiego
 1.      2. ZASADY UCZESTNICTWA
 • w imprezie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów znajdujących sie na terenie dzielnicy Wilanów
 • uczniowie szkół zobowiązani są uzyskać zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział w imprezie
 • współzawodnictwo będzie odbywało się indywidualnie oraz grupowo w 3 kategoriach wiekowych (klasy 1-3 szkół podstawowych, klasy 4-6 szkół podstawowych i klasy gimnazjalne)
 • długość pętli to około 2km. Najmłodsza grupa pokona 1 pętlę, klasy 4-6: 2 lub 3 pętle, gimnazjaliści 4-5 pętli. Ilość okrążeń zależna będzie od panujących warunków atmosferycznych
 • współzawodnictwo indywidualne dotyczy wszystkich grup wiekowych, współzawodnictwo grupowe tylko 2 najstarszych grup
 • współzawodnictwo grupowe odbywa się poprzez zebranie jak najmniejszej liczby punktów przez 3 najlepszych reprezentantów danej placówki (ilość punktów jest równa zajętemu miejscu w wyścigu)
 • dyrektorzy szkół w porozumieniu z nauczycielami wychowania fizycznego zobowiązani są do wystawienia co najmniej 3 osobowej drużyny mogącej wziąć udział w klasyfikacji drużynowej szkół
 • każdy uczestnik ma obowiązek słuchać organizatora i osób wyznaczonych do pomocy organizatorowi
 • zapisy na imprezę odbywają się drogą mailową na adres justyna.john@gmail.comoraz w dniu zawodów w biurze zawodów
 • za udział osób niepełnoletnich w imprezie odpowiedzialność ponoszą rodzice lub prawni opiekunowie.
 1.      3. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
 • organizator ma obowiązek dołożyć wszelkich starań by zapewnić bezpieczeństwo uczestnikom imprezy
 • organizator zapewnia uczestnikom ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków na czas imprezy
 • organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania uczestników niezgodnie z prawem ( łamanie kodeksu drogowego, karnego itp)
 1.     4. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA
 • uczestnik ma prawo do rezygnacji z imprezy w każdym momencie jej trwania
 • uczestnik ma prawo do informacji o harmonogramie imprezy
 • uczestnik który dokonał rejestracji ma prawo do wszelkich gratyfikacji przewidzianych w programie imprezy
 • uczestnik ma obowiązek zapoznać się z niniejszym regulaminem. Udział w imprezie oznacza akceptację wszystkich jego zapisów.
 • uczestnik ma obowiązek przestrzegania zasad prawa o ruchu drogowym
 • uczestnik ma obowiązek posiadać sprawny rower oraz kask.
 1.      5.PRAWA I OBOWIĄZKI ORGANIZATORA
 • organizator ma prawo wykluczyć uczestnika z udziału w imprezie w przypadku gdy:

ü  Uczestnik nie stosuje się do poleceń organizator i swoim zachowaniem stwarza niebezpieczeństwo dla siebie i reszty uczestników imprezy.

ü  uczestnik nie ma wymaganych dokumentów (pisemna zgoda rodziców, karta rowerowa)

ü  Uczestnik jest pod wpływem substancji odurzających (narkotyki, alkohol)

 • Organizator ma obowiązek panować nad ładem i porządkiem podczas imprezy, a także starać się zapewnić maksimum bezpieczeństwa na drodze
 • Organizator ma obowiązek wezwać służby porządkowe w przypadku łamania prawa przecz uczestników imprezy, lub w przypadku zaistnienia wypadku.

 

Niniejszy regulamin obowiązuje w całości w dniu trwania imprezy. Nieznajomość regulaminu nie zwalania uczestnika z ciążących nad nim obowiązków.

2013-06-23T14:23:57+00:00 Czerwiec 10th, 2013|Zawody|