Kolarskie Mistrzostwa Wilanowa – 14.06.2014r.

//Kolarskie Mistrzostwa Wilanowa – 14.06.2014r.

Kolarskie Mistrzostwa Wilanowa – 14.06.2014r.

REGULAMIN KOLARSKICH MISTRZOSTW WILANOWA DLA DZIECI I MŁODZIEŻY

1. INFORMACJE OGÓLNE
• organizatorem imprezy jest Warszawski Klub Kolarski w porozumieniu z Fundacją Szkolną w Powsinie
• współorganizatorem imprezy jest Urząd Dzielnicy Wilanów miasta stołecznego Warszawa
• udział w imprezie jest nieodpłatny
• impreza odbywa się 14 czerwca 2014 roku od godziny 9.00 na terenie polany widokowej w Powsinie
• celem organizacji imprezy jest aktywizacja sportowa dzieci i młodzieży, uświadomienie znaczenia aktywności fizycznej, zapoznanie uczestników z działalnością Warszawskiego Klubu Kolarskiego
2. ZASADY UCZESTNICTWA
• w imprezie mogą wziąć udział uczniowie szkół podstawowych i gimnazjów znajdujących sie na terenie dzielnicy Wilanów
• uczniowie szkół zobowiązani są uzyskać zgodę rodzica lub opiekuna prawnego na udział w imprezie
• współzawodnictwo będzie odbywało się indywidualnie oraz grupowo w 3 kategoriach wiekowych (klasy 1-3 szkół podstawowych, klasy 4-6 szkół podstawowych i klasy gimnazjalne)
• współzawodnictwo indywidualne dotyczy wszystkich grup wiekowych, współzawodnictwo grupowe tylko 2 najstarszych grup
• współzawodnictwo grupowe odbywa się poprzez zebranie jak najmniejszej liczby punktów przez 3 najlepszych reprezentantów danej placówki (ilość punktów jest równa zajętemu miejscu w wyścigu), wygrywa drużyna, która w swojej kategorii zgromadzi najmniejszą liczbę punktów
• trzy najlepsze drużyny otrzymują puchar, trzech najlepszych zawodników w klasyfikacji indywidualnej otrzymuje medal
• dodatkowo zostaną nagrodzeni medalem najlepsi zawodnicy w swoim roczniku
• dyrektorzy szkół w porozumieniu z nauczycielami wychowania fizycznego zobowiązani są do wystawienia co najmniej 3 osobowej drużyny mogącej wziąć udział w klasyfikacji drużynowej szkół
• każdy uczestnik ma obowiązek słuchać organizatora i osób wyznaczonych do pomocy organizatorowi
• zapisy na imprezę odbywają się drogą mailową na adres justyna.john@gmail.com oraz w dniu zawodów w biurze zawodów
• za udział osób niepełnoletnich w imprezie odpowiedzialność ponoszą rodzice lub prawni opiekunowie.
3. ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
• organizator ma obowiązek dołożyć wszelkich starań by zapewnić bezpieczeństwo uczestnikom imprezy
• organizator zapewnia uczestnikom ubezpieczenie od Następstw Nieszczęśliwych Wypadków na czas imprezy
• organizator nie ponosi odpowiedzialności za działania uczestników niezgodnie z prawem ( łamanie kodeksu drogowego, karnego itp)
4. PRAWA I OBOWIĄZKI UCZESTNIKA
• uczestnik ma prawo do rezygnacji z imprezy w każdym momencie jej trwania
• uczestnik ma prawo do informacji o harmonogramie imprezy
• uczestnik który dokonał rejestracji ma prawo do wszelkich gratyfikacji przewidzianych w programie imprezy
• uczestnik ma obowiązek zapoznać się z niniejszym regulaminem. Udział w imprezie oznacza akceptację wszystkich jego zapisów.
• uczestnik ma obowiązek przestrzegania zasad prawa o ruchu drogowym
• uczestnik ma obowiązek posiadać sprawny rower oraz kask.
5. PRAWA I OBOWIĄZKI ORGANIZATORA
• organizator ma prawo wykluczyć uczestnika z udziału w imprezie w przypadku gdy:
 Uczestnik nie stosuje się do poleceń organizator i swoim zachowaniem stwarza niebezpieczeństwo dla siebie i reszty uczestników imprezy.
 uczestnik nie ma wymaganych dokumentów (pisemna zgoda rodziców)
 Uczestnik jest pod wpływem substancji odurzających (narkotyki, alkohol)
• Organizator ma obowiązek panować nad ładem i porządkiem podczas imprezy, a także starać się zapewnić maksimum bezpieczeństwa na drodze
• Organizator ma obowiązek wezwać służby porządkowe w przypadku łamania prawa przecz uczestników imprezy, lub w przypadku zaistnienia wypadku.

Niniejszy regulamin obowiązuje w całości w dniu trwania imprezy. Nieznajomość regulaminu nie zwalania uczestnika z ciążących nad nim obowiązków.

2014-06-09T17:18:40+00:00 Czerwiec 9th, 2014|Zawody|