Deklaracja Członkowska Warszawskiego Klubu Kolarskiego

/Deklaracja Członkowska Warszawskiego Klubu Kolarskiego
Deklaracja Członkowska Warszawskiego Klubu Kolarskiego 2018-09-13T12:29:39+00:00

Proszę o przyjęcie mnie w poczet Członków WARSZAWSKIEGO KLUBU KOLARSKIEGO (WKK) z siedzibą w Warszawie przy ul. Gutta 2/6 w charakterze: członka zwyczajnego.
Oświadczam, że znane mi są cele, zadania i działania WKK ujęte w jego statucie. Zobowiązuje się do ich przestrzegania oraz aktywnego uczestnictwa w działalności Stowarzyszenia, regularnego opłacania składek i sumiennego wypełniania uchwał władz, a nadto strzec godności członka WKK.
Jednocześnie wyrażam zgodę na przechowywanie i przetwarzanie moich/mojego dziecka danych osobowych przez WKK zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych /Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zmian./ w celach związanych z działalnością statutową WKK.
Oświadczam, iż nie mam/moje dziecko nie ma przeciwwskazań zdrowotnych do uprawiania kolarstwa.
Oświadczam, iż jestem/moje dziecko jest ubezpieczony/e od następstw nieszczęśliwych wypadków.
Przysługuje mi prawo wglądu w te dane, ich poprawianie lub uzupełnianie.

Po przyjęciu do WKK, członek zobowiązany jest regularnie opłacać składkę członkowską, pod rygorem unieważnienia członkostwa, zgodnie z wysokością określoną w drodze uchwały przez zarząd.

Dane osobowe: