Statut stowarzyszenia

//Statut stowarzyszenia
Statut stowarzyszenia 2017-06-01T10:27:24+00:00

Rozdział I

Postanowienia ogólne.

§ 1
1. Stowarzyszenie kultury fizycznej nosi nazwę:
Warszawski Klub Kolarski zwany dalej Stowarzyszeniem.
2. Stowarzyszenie używa skrótu swojej nazwy w postaci akronimu: WKK.
§ 2
Siedzibą Stowarzyszenia jest Miasto Stołeczne Warszawa.
§ 3
Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Nie wyłącza to współpracy z instytucjami i organizacjami działającymi poza terenem Rzeczpospolitej Polskiej.
§ 4
1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i podlega wpisowi do rejestru stowarzyszeń.
2. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków; do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.
§ 5 Stowarzyszenie używa pieczęci zawierającej nazwę Stowarzyszenia.

Rozdział II

Cele Stowarzyszenia i ich realizacja.

§ 7
1. Celem Stowarzyszenia jest:
a. promocja kolarstwa wśród młodzieży i dorosłych,
b. propagowanie zdrowego stylu życia poprzez jazdę na rowerze i sportowe współzawodnictwo,
c. promocja Miasta Stołecznego Warszawa w środowisku kolarskim,
d. realizacja zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży.
e. współpraca z innymi organizacjami sportowymi.
e. wspieranie innych organizacji sportowych .

§ 8
1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez
a. reprezentowanie swoich członków i sympatyków wobec władz sportowych, samorządowych i administracji rządowej,
b. współpracę z innymi organizacjami,
c. wspieranie młodych zawodników uprawiających kolarstwo,
d. stworzenie członkom stowarzyszenia jak najlepszych warunków do uprawiania kolarstwa,
e. uczestnictwo w zawodach sportowych,
f. organizowanie treningów kolarskich,
g. organizowanie wyjazdów na zgrupowania,
h. współorganizowanie lub organizowanie zawodów sportowych,
i. kontakty z mediami,
j. inną działalność dla realizacji celów Stowarzyszenia.

Rozdział III

Członkowie Stowarzyszenia.

§ 9
1. Członkiem Stowarzyszenia może zostać osoba, która jest obywatelem polskim, posiadającym pełną zdolność do czynności prawnych, nie pozbawiona praw publicznych.
2. Co do osób małoletnich obowiązują przepisy ustawy prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989.
3. Członkiem Stowarzyszenia zostaje osoba, która złoży wypełnioną deklarację członkowską i zostanie przyjęta przez Zarząd. W wypadku braku zgody Zarządu, zainteresowana osoba może odwołać się do opinii Walnego Zgromadzenia. Opinia taka jest ostateczna
§ 10
Członkowie dzielą się na: – zwyczajnych, – wspierających, – honorowych.
§ 11
Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo do:
a. udziału w Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia,
b. czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia oraz głosu stanowiącego,
c. zgłaszania do władz Stowarzyszenia wniosków w sprawach związanych z celami i działalnością Stowarzyszenia i żądania informacji o sposobie realizacji,
d. korzystania z urządzeń Stowarzyszenia,
e. brania udziału, na zasadach określonych przez organizatorów, w kursach, konferencjach, szkoleniach i innych formach działalności Stowarzyszenia.
§ 12
Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają obowiązek:
a. uczestniczenia w działalności Stowarzyszenia,
b. przestrzegania postanowień statutu i władz Stowarzyszenia,
c. regularnego płacenia składki.
§ 13
Członkostwo w Stowarzyszeniu wygasa w skutek:
a. śmierci członka, lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego, będącego osobą prawną,
b. wystąpienia ze Stowarzyszenia,
c. skreślenia z listy członków.
§ 14
Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością merytoryczną Stowarzyszenia, która zadeklaruje pomoc finansową lub rzeczową i zostaje przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji. Członek wspierający posiada prawa określone § 11. za wyjątkiem ust. 2.
§ 15
Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla Stowarzyszenia. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu. Członek honorowy posiada wszelkie prawa członka zwyczajnego a ponadto zwolniony jest z obowiązku płacenia składek.
§ 16
Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia może nastąpić z mocy decyzji Zarządu, jeżeli członek zalega z płaceniem składek przez okres 6 miesięcy, nie przestrzega obowiązków statutowych spoczywających nań – po uprzednim upomnieniu lub po pozytywnym zaakceptowaniu wniosku o odwołanie go ze składu Stowarzyszenia.
§ 17
Odwołanie od decyzji Zarządu o skreśleniu z listy członków zainteresowany może składać wciągu 14 dni od jej doręczenia do Walnego Zgromadzenia.
§ 18
Założyciele Stowarzyszenia, którzy podpisali listę założycieli dołączoną do wniosku o rejestrację Stowarzyszenia z dniem uprawomocnienia się postanowienia Sądu o zarejestrowaniu Stowarzyszenia stają się członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia.

Rozdział IV

Władze i organizacja Stowarzyszenia.

§ 19
Władzami Stowarzyszenia są: Walne Zgromadzenie. Zarząd. Komisja Rewizyjna.
§ 20
Kadencja Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej trwa trzy lata.
§ 21
Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia i jest zwoływane przez Zarząd minimum raz na dwanaście miesięcy, po uprzednim powiadomieniu członków Stowarzyszenia o miejscu i czasie zebrania oraz proponowanym porządku obrad.
§ 22
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
1. Określanie głównych kierunków programu działania Stowarzyszenia.
2. Rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
3. Zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz udzielanie Zarządowi absolutorium.
4. Wybór Zarządu Stowarzyszenia.
5. Wybór Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.
6. Rozstrzyganie odwołań od uchwał Zarządu.
7. Określanie wysokości składki członkowskiej.
8. Uchwalenie Statutu.
9. Dokonywanie zmian w Statucie.
10. Uchwalenie regulaminów działania, Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
11. Decydowanie o rozwiązaniu Stowarzyszenia oraz o uszczupleniu majątku Stowarzyszenia.
12. Rozpatrywanie spraw nie należących do kompetencji innych organów Stowarzyszenia.
§ 23
Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał gdy uczestniczy w nim co najmniej połowa członków Stowarzyszenia
§ 24
Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, z wyjątkiem uchwał o zmianie Statutu i rozwiązaniu Stowarzyszenia.
§ 25
Uchwały o zmianie statutu zostają podjęte, gdy opowie się za nim co najmniej 2/3 członków obecnych podczas Walnego Zgromadzenia.
§ 26
Wybór Zarządu Stowarzyszenia odbywa się w głosowaniu tajnym.
§ 27
Członkostwa w Zarządzie nie można łączyć z członkostwem w Komisji Rewizyjnej.
§ 28
Wszystkie uchwały podejmowane są w głosowaniu jawnym, z wyłączeniem uchwał w sprawach personalnych.
§ 29
Zarząd zwołuje Nadzwyczajnie Walne Zgromadzenie z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji Rewizyjnej lub minimum 1/3 ogólnej liczby członków zwykłych stowarzyszenia, w okresie nie dłuższym niż trzy miesiące od złożenia takiego wniosku: Zaproszenia na posiedzenie Walnego Zgromadzenia wysyłane są najpóźniej na 14 dni przed posiedzeniem zwyczajnym i 7 dni przed posiedzeniem nadzwyczajnym. Do zaproszenia powinny być dołączone: proponowany porządek obrad i materiały dotyczące tego porządku.
§ 30
Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia musi zawierać przyczyny zwołania nadzwyczajnego posiedzenia oraz proponowany porządek obrad.
§ 31
Zarząd Stowarzyszenia składa się z osób wybranych ze wszystkich członków Stowarzyszenia przez Walne Zgromadzenie, bezwzględną większością głosów.
§ 32
Odwołanie członka Zarządu może nastąpić na wniosek 2/3 składu Walnego Zgromadzenia lub Prezesa Zarządu bezwzględną większością głosów.
§ 33
Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów.
§ 34
W skład Zarządu Stowarzyszenia wchodzą: Prezes Zarządu I Wiceprezes II Wiceprezes Sekretarz Skarbnik
§ 35
Posiedzenia Zarządu zwoływane są regularnie minimum raz na kwartał przez Prezesa Zarządu.
§ 36
Wyboru członków Zarządu dokonuje Walne Zgromadzenie spośród członków Stowarzyszenia, którzy wyrazili ustną lub pisemną zgodę na kandydowanie. Wyboru Prezesa Zarządu spośród członków Zarządu dokonuje Walne Zgromadzenie, w pozostałym zakresie Zarząd konstytuuje się najpóźniej w ciągu siedmiu dni od dnia wyborów. Walne Zgromadzenie może odwołać poszczególnych członków Zarządu bezwzględną większością głosów w głosowaniu tajnym. W głosowaniu nad odwołaniem Zarządu musi brać udział co najmniej 2/3 Statutowego składu Stowarzyszenia. Utrata mandatu członka Zarządu powoduje zwolnienie ze wszystkich czynności i funkcji, które członek Zarządu pełnił. Członek Zarządu, który utracił swój mandat ma obowiązek rozliczyć się z powierzonych mu obowiązków w terminie do 1 miesiąca.
§ 37
Zarząd jest zdolny do podejmowania decyzji przewidzianych w jego kompetencjach wyłącznie w formie uchwał. Uchwała, o której mowa w § 37 ust. 1 jest prawomocna, gdy w posiedzeniu Zarządu uczestniczy co najmniej połowa członków Zarządu. Zarząd mocą uchwały może powoływać jednostki terenowe niższego rzędu oraz ich Przewodniczących. Kompetencje jednostek, o których mowa w § 37 ust. 3 określa Zarząd Stowarzyszenia w uchwale o powołaniu jednostki. Uchwała o powołaniu jednostki terenowej musi zawierać jej nazwę, imię nazwisko jej Przewodniczącego, teren działania oraz jej siedzibę. Jednostka terenowa może uzyskać osobowość prawną.
§ 38
Do kompetencji Zarządu należy:
Wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia.
Kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia.
Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia oraz prowadzenie polityki finansowej i gospodarczej Stowarzyszenia.
Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz.
Podejmowanie uchwał w sprawie zatrudnienia i zwolnienia pracowników.
Wykonywanie innych zadań przewidzianych w statucie.
Uchwalanie preliminarza budżetowego Stowarzyszenia.
Ustalanie bieżących kierunków działania Stowarzyszenia w oparciu o uchwały Walnego Zgromadzenia.
Skreślanie z listy członków Stowarzyszenia.
Przedłożenia sprawozdania z działalności Walnemu Zgromadzeniu.
Organizowanie zgromadzeń Walnego Zgromadzenia.
Sporządzania protokołów z posiedzeń Walnego Zgromadzenia oraz Zarządu.
Powoływanie jednostek terenowych.
Wystawianie zaświadczeń o członkostwie w Stowarzyszeniu.
Przyznawanie nagród członkom Stowarzyszenia wyróżniającym się w swojej pracy na rzecz Stowarzyszenia.
§ 39
Pracą Zarządu kieruje Prezes Zarządu, a w razie jego nieobecności I Wiceprezes, a w razie jego nieobecności Sekretarz.
§ 40
Uchwały Zarządu zapadają większością głosów. W wypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa.
§ 41
Bieżące sprawozdania z działalności Zarząd przedstawia na posiedzeniach Walnego Zgromadzenia
§ 42
W przypadku zmniejszenia się członków Zarządu w czasie trwania jego kadencji, na wniosek Prezesa Zarządu prawo kooptacji członków Zarządu posiada Walne Zgromadzenie.
§ 43
Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób – Przewodniczącego oraz dwóch członków.
§ 44
Walne Zgromadzenie może w formie uchwały powołać problemowe Komisje i określić ich program działania oraz ilość członków. Członków wszystkich Komisji wybiera Walne Zgromadzenie.
§ 45
Przewodniczącego Komisji wybierają członkowie Komisji ze swojego składu.
§ 46
Do zadań Komisji Rewizyjnej należy w szczególności: Kontrola przynajmniej raz w roku gospodarki finansowej oraz stanu majątkowego Stowarzyszenia. Kontrola przestrzegania Statutu i wykonywania uchwał Walnego Zgromadzenia przez Zarząd. Przedłożenie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania oraz wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi. Rozpatrywanie sporów wewnątrz Stowarzyszenia.
§ 47
Komisja Rewizyjna orzeka w pełnym składzie.
§ 48
W przypadku zmniejszenia się liczby członków Komisji Rewizyjnej w czasie trwania kadencji Komisji, prawo kooptacji członków posiada Walne Zgromadzenie.
§ 49
Członkostwo we władzach Stowarzyszenia ustaje na skutek:
Upływu kadencji.
Ustania członkostwa w Stowarzyszeniu.
Zrzeczenia się udziału w tych władzach.
Odwołania przez Walne Zgromadzenie.
§ 50
Odwołanie od decyzji odwoławczej zainteresowany może składać w ciągu 14 dni od jej doręczenia do Walnego Zgromadzenia.

Rozdział V

Działalność finansowa Stowarzyszenia.

§ 51
1. Stowarzyszenie posiada fundusze, na które składają się:
a. składki członkowskie,
b. dotacje i subwencje,
c. darowizny, zapisy i spadkobrania.
§ 52
W zakresie wynikającym z działalności statutowej Stowarzyszenie może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
§ 53
1. Zobowiązania majątkowe i dokumenty finansowe podejmują i podpisują Prezes Zarządu lub I Wiceprezes Zarządu lub Skarbnik.
2. Za zobowiązania majątkowe Stowarzyszenia oraz dokumentację finansową odpowiedzialny jest Zarząd.

Rozdział VI

Rozwiązanie Stowarzyszenia.

§ 54
Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej 2/3 wszystkich członków Stowarzyszenia.
§ 55

Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia musi określać cel, na który zostaje przeznaczony majątek Stowarzyszenia.
§ 56
1. Jeżeli uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia nie stanowi inaczej, likwidatorami Stowarzyszenia są: Prezes Zarządu, Wiceprezes oraz Sekretarz i Skarbnik.
2. Likwidatorzy po zakończeniu działalności, występują z wnioskiem do sądu rejestrowego o wykreślenie Stowarzyszenia z rejestru.

Rozdział VII

Postanowienia końcowe.

§ 57
Oświadczenia i akty prawne Stowarzyszenia podpisuje w imieniu Stowarzyszenia Prezes Zarządu. Uprawnienia mogą zostać przeniesione na inne osoby uchwałą Zarządu.
§ 58
W przypadkach wątpliwych, wykładni statutu obowiązującej członków Stowarzyszenia dokonuje Komisja Rewizyjna.