Statut stowarzyszenia

Rozdział I

Postanowienia ogólne.

§ 1
1. Stowarzyszenie kultury fizycznej nosi nazwę:
Warszawski Klub Kolarski zwany dalej Stowarzyszeniem.
2. Stowarzyszenie używa skrótu swojej nazwy w postaci akronimu: WKK.
§ 2
Siedzibą Stowarzyszenia jest Miasto Stołeczne Warszawa.
§ 3
Terenem działalności Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej. Nie wyłącza to współpracy z instytucjami i organizacjami działającymi poza terenem Rzeczpospolitej Polskiej.
§ 4
1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i podlega wpisowi do rejestru stowarzyszeń.
2. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków; do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.
§ 5 Stowarzyszenie używa pieczęci zawierającej nazwę Stowarzyszenia.

Rozdział II

Cele Stowarzyszenia i ich realizacja.

§ 7
1. Celem Stowarzyszenia jest:
a. promocja kolarstwa wśród młodzieży i dorosłych,
b. propagowanie zdrowego stylu życia poprzez jazdę na rowerze i sportowe współzawodnictwo,
c. promocja Miasta Stołecznego Warszawa w środowisku kolarskim,
d. realizacja zadań w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu wśród dzieci i młodzieży.
e. współpraca z innymi organizacjami sportowymi.
e. wspieranie innych organizacji sportowych .

§ 8
1. Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez
a. reprezentowanie swoich członków i sympatyków wobec władz sportowych, samorządowych i administracji rządowej,
b. współpracę z innymi organizacjami,
c. wspieranie młodych zawodników uprawiających kolarstwo,
d. stworzenie członkom stowarzyszenia jak najlepszych warunków do uprawiania kolarstwa,
e. uczestnictwo w zawodach sportowych,
f. organizowanie treningów kolarskich,
g. organizowanie wyjazdów na zgrupowania,
h. współorganizowanie lub organizowanie zawodów sportowych,
i. kontakty z mediami,
j. inną działalność dla realizacji celów Stowarzyszenia.

Rozdział III

Członkowie Stowarzyszenia.

§ 9
1. Członkiem Stowarzyszenia może zostać osoba, która jest obywatelem polskim, posiadającym pełną zdolność do czynności prawnych, nie pozbawiona praw publicznych.
2. Co do osób małoletnich obowiązują przepisy ustawy prawo o stowarzyszeniach z dnia 7 kwietnia 1989.
3. Członkiem Stowarzyszenia zostaje osoba, która złoży wypełnioną deklarację członkowską i zostanie przyjęta przez Zarząd. W wypadku braku zgody Zarządu, zainteresowana osoba może odwołać się do opinii Walnego Zgromadzenia. Opinia taka jest ostateczna
§ 10
Członkowie dzielą się na: – zwyczajnych, – wspierających, – honorowych.
§ 11
Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają prawo do:
a. udziału w Walnym Zgromadzeniu Stowarzyszenia,
b. czynnego i biernego prawa wyborczego do władz Stowarzyszenia oraz głosu stanowiącego,
c. zgłaszania do władz Stowarzyszenia wniosków w sprawach związanych z celami i działalnością Stowarzyszenia i żądania informacji o sposobie realizacji,
d. korzystania z urządzeń Stowarzyszenia,
e. brania udziału, na zasadach określonych przez organizatorów, w kursach, konferencjach, szkoleniach i innych formach działalności Stowarzyszenia.
§ 12
Członkowie zwyczajni Stowarzyszenia mają obowiązek:
a. uczestniczenia w działalności Stowarzyszenia,
b. przestrzegania postanowień statutu i władz Stowarzyszenia,
c. regularnego płacenia składki.
§ 13
Członkostwo w Stowarzyszeniu wygasa w skutek:
a. śmierci członka, lub utraty osobowości prawnej przez członka wspierającego, będącego osobą prawną,
b. wystąpienia ze Stowarzyszenia,
c. skreślenia z listy członków.
§ 14
Członkiem wspierającym może zostać osoba fizyczna lub prawna zainteresowana działalnością merytoryczną Stowarzyszenia, która zadeklaruje pomoc finansową lub rzeczową i zostaje przyjęta przez Zarząd na podstawie pisemnej deklaracji. Członek wspierający posiada prawa określone § 11. za wyjątkiem ust. 2.
§ 15
Członkiem honorowym Stowarzyszenia może zostać osoba fizyczna szczególnie zasłużona dla Stowarzyszenia. Członkostwo honorowe nadaje Walne Zgromadzenie na wniosek Zarządu. Członek honorowy posiada wszelkie prawa członka zwyczajnego a ponadto zwolniony jest z obowiązku płacenia składek.
§ 16
Skreślenie z listy członków Stowarzyszenia może nastąpić z mocy decyzji Zarządu, jeżeli członek zalega z płaceniem składek przez okres 6 miesięcy, nie przestrzega obowiązków statutowych spoczywających nań – po uprzednim upomnieniu lub po pozytywnym zaakceptowaniu wniosku o odwołanie go ze składu Stowarzyszenia.
§ 17
Odwołanie od decyzji Zarządu o skreśleniu z listy członków zainteresowany może składać wciągu 14 dni od jej doręczenia do Walnego Zgromadzenia.
§ 18
Założyciele Stowarzyszenia, którzy podpisali listę założycieli dołączoną do wniosku o rejestrację Stowarzyszenia z dniem uprawomocnienia się postanowienia Sądu o zarejestrowaniu Stowarzyszenia stają się członkami zwyczajnymi Stowarzyszenia.

Rozdział IV

Władze i organizacja Stowarzyszenia.

§ 19
Władzami Stowarzyszenia są: Walne Zgromadzenie. Zarząd. Komisja Rewizyjna.
§ 20
Kadencja Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej trwa trzy lata.
§ 21
Walne Zgromadzenie jest najwyższą władzą Stowarzyszenia i jest zwoływane przez Zarząd minimum raz na dwanaście miesięcy, po uprzednim powiadomieniu członków Stowarzyszenia o miejscu i czasie zebrania oraz proponowanym porządku obrad.
§ 22
Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:
1. Określanie głównych kierunków programu działania Stowarzyszenia.
2. Rozpatrywanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
3. Zatwierdzanie sprawozdań Zarządu i Komisji Rewizyjnej oraz udzielanie Zarządowi absolutorium.
4. Wybór Zarządu Stowarzyszenia.
5. Wybór Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia.
6. Rozstrzyganie odwołań od uchwał Zarządu.
7. Uchwalenie Statutu.
8. Dokonywanie zmian w Statucie.
9. Uchwalenie regulaminów działania, Zarządu i Komisji Rewizyjnej.
10. Decydowanie o rozwiązaniu Stowarzyszenia oraz o uszczupleniu majątku Stowarzyszenia.
11. Rozpatrywanie spraw nie należących do kompetencji innych organów Stowarzyszenia.
§ 23
Walne Zgromadzenie jest zdolne do podejmowania uchwał gdy uczestniczy w nim co najmniej połowa członków Stowarzyszenia
§ 24
Uchwały Walnego Zgromadzenia zapadają zwykłą większością głosów, z wyjątkiem uchwał o zmianie Statutu i rozwiązaniu Stowarzyszenia.
§ 25
Uchwały o zmianie statutu zostają podjęte, gdy opowie się za nim co najmniej 2/3 członków obecnych podczas Walnego Zgromadzenia.
§ 26
Wybór Zarządu Stowarzyszenia odbywa się w głosowaniu tajnym.
§ 27
Członkostwa w Zarządzie nie można łączyć z członkostwem w Komisji Rewizyjnej.
§ 28
Wszystkie uchwały podejmowane są w głosowaniu jawnym, z wyłączeniem uchwał w sprawach personalnych.
§ 29
Zarząd zwołuje Nadzwyczajnie Walne Zgromadzenie z własnej inicjatywy lub na wniosek Komisji Rewizyjnej lub minimum 1/3 ogólnej liczby członków zwykłych stowarzyszenia, w okresie nie dłuższym niż trzy miesiące od złożenia takiego wniosku: Zaproszenia na posiedzenie Walnego Zgromadzenia wysyłane są najpóźniej na 14 dni przed posiedzeniem zwyczajnym i 7 dni przed posiedzeniem nadzwyczajnym. Do zaproszenia powinny być dołączone: proponowany porządek obrad i materiały dotyczące tego porządku.
§ 30
Wniosek o zwołanie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia musi zawierać przyczyny zwołania nadzwyczajnego posiedzenia oraz proponowany porządek obrad.
§ 31
Zarząd Stowarzyszenia składa się z osób wybranych ze wszystkich członków Stowarzyszenia przez Walne Zgromadzenie, bezwzględną większością głosów.
§ 32
Odwołanie członka Zarządu może nastąpić na wniosek 2/3 składu Walnego Zgromadzenia lub Prezesa Zarządu bezwzględną większością głosów.
§ 33
Wybór Zarządu i Komisji Rewizyjnej odbywa się w głosowaniu tajnym, bezwzględną większością głosów.
§ 34
W skład Zarządu Stowarzyszenia wchodzą: Prezes Zarządu I Wiceprezes II Wiceprezes Sekretarz Skarbnik
§ 35
Posiedzenia Zarządu zwoływane są regularnie minimum raz na kwartał przez Prezesa Zarządu.
§ 36
Wyboru członków Zarządu dokonuje Walne Zgromadzenie spośród członków Stowarzyszenia, którzy wyrazili ustną lub pisemną zgodę na kandydowanie. Wyboru Prezesa Zarządu spośród członków Zarządu dokonuje Walne Zgromadzenie, w pozostałym zakresie Zarząd konstytuuje się najpóźniej w ciągu siedmiu dni od dnia wyborów. Walne Zgromadzenie może odwołać poszczególnych członków Zarządu bezwzględną większością głosów w głosowaniu tajnym. W głosowaniu nad odwołaniem Zarządu musi brać udział co najmniej 2/3 Statutowego składu Stowarzyszenia. Utrata mandatu członka Zarządu powoduje zwolnienie ze wszystkich czynności i funkcji, które członek Zarządu pełnił. Członek Zarządu, który utracił swój mandat ma obowiązek rozliczyć się z powierzonych mu obowiązków w terminie do 1 miesiąca.
§ 37
Zarząd jest zdolny do podejmowania decyzji przewidzianych w jego kompetencjach wyłącznie w formie uchwał. Uchwała, o której mowa w § 37 ust. 1 jest prawomocna, gdy w posiedzeniu Zarządu uczestniczy co najmniej połowa członków Zarządu. Zarząd mocą uchwały może powoływać jednostki terenowe niższego rzędu oraz ich Przewodniczących. Kompetencje jednostek, o których mowa w § 37 ust. 3 określa Zarząd Stowarzyszenia w uchwale o powołaniu jednostki. Uchwała o powołaniu jednostki terenowej musi zawierać jej nazwę, imię nazwisko jej Przewodniczącego, teren działania oraz jej siedzibę. Jednostka terenowa może uzyskać osobowość prawną.
§ 38
Do kompetencji Zarządu należy:
Wykonywanie uchwał Walnego Zgromadzenia.
Kierowanie bieżącą działalnością Stowarzyszenia.
Zarządzanie majątkiem Stowarzyszenia oraz prowadzenie polityki finansowej i gospodarczej Stowarzyszenia.
Reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz.
Podejmowanie uchwał w sprawie zatrudnienia i zwolnienia pracowników.
Wykonywanie innych zadań przewidzianych w statucie.
Uchwalanie preliminarza budżetowego Stowarzyszenia.
Ustalanie bieżących kierunków działania Stowarzyszenia w oparciu o uchwały Walnego Zgromadzenia.
Skreślanie z listy członków Stowarzyszenia.
Przedłożenia sprawozdania z działalności Walnemu Zgromadzeniu.
Organizowanie zgromadzeń Walnego Zgromadzenia.
Sporządzania protokołów z posiedzeń Walnego Zgromadzenia oraz Zarządu.
Powoływanie jednostek terenowych.
Wystawianie zaświadczeń o członkostwie w Stowarzyszeniu.
Przyznawanie nagród członkom Stowarzyszenia wyróżniającym się w swojej pracy na rzecz Stowarzyszenia.
§ 39
Pracą Zarządu kieruje Prezes Zarządu, a w razie jego nieobecności I Wiceprezes, a w razie jego nieobecności Sekretarz.
§ 40
Uchwały Zarządu zapadają większością głosów. W wypadku równej liczby głosów decyduje głos Prezesa.
§ 41
Bieżące sprawozdania z działalności Zarząd przedstawia na posiedzeniach Walnego Zgromadzenia
§ 42
W przypadku zmniejszenia się członków Zarządu w czasie trwania jego kadencji, na wniosek Prezesa Zarządu prawo kooptacji członków Zarządu posiada Walne Zgromadzenie.
§ 43
Komisja Rewizyjna składa się z trzech osób – Przewodniczącego oraz dwóch członków.
§ 44
Walne Zgromadzenie może w formie uchwały powołać problemowe Komisje i określić ich program działania oraz ilość członków. Członków wszystkich Komisji wybiera Walne Zgromadzenie.
§ 45
Przewodniczącego Komisji wybierają członkowie Komisji ze swojego składu.
§ 46
Do zadań Komisji Rewizyjnej należy w szczególności: Kontrola przynajmniej raz w roku gospodarki finansowej oraz stanu majątkowego Stowarzyszenia. Kontrola przestrzegania Statutu i wykonywania uchwał Walnego Zgromadzenia przez Zarząd. Przedłożenie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdania oraz wniosku w sprawie udzielenia absolutorium Zarządowi. Rozpatrywanie sporów wewnątrz Stowarzyszenia.
§ 47
Komisja Rewizyjna orzeka w pełnym składzie.
§ 48
W przypadku zmniejszenia się liczby członków Komisji Rewizyjnej w czasie trwania kadencji Komisji, prawo kooptacji członków posiada Walne Zgromadzenie.
§ 49
Członkostwo we władzach Stowarzyszenia ustaje na skutek:
Upływu kadencji.
Ustania członkostwa w Stowarzyszeniu.
Zrzeczenia się udziału w tych władzach.
Odwołania przez Walne Zgromadzenie.
§ 50
Odwołanie od decyzji odwoławczej zainteresowany może składać w ciągu 14 dni od jej doręczenia do Walnego Zgromadzenia.

Rozdział V

Działalność finansowa Stowarzyszenia.

§ 51
1. Stowarzyszenie posiada fundusze, na które składają się:
a. składki członkowskie,
b. dotacje i subwencje,
c. darowizny, zapisy i spadkobrania.
§ 52
W zakresie wynikającym z działalności statutowej Stowarzyszenie może nabywać prawa i zaciągać zobowiązania.
§ 53
1. Zobowiązania majątkowe i dokumenty finansowe podejmują i podpisują Prezes Zarządu lub I Wiceprezes Zarządu lub Skarbnik.
2. Za zobowiązania majątkowe Stowarzyszenia oraz dokumentację finansową odpowiedzialny jest Zarząd.

Rozdział VI

Rozwiązanie Stowarzyszenia.

§ 54
Uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia podejmuje Walne Zgromadzenie bezwzględną większością głosów w obecności co najmniej 2/3 wszystkich członków Stowarzyszenia.
§ 55

Uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia musi określać cel, na który zostaje przeznaczony majątek Stowarzyszenia.
§ 56
1. Jeżeli uchwała o rozwiązaniu Stowarzyszenia nie stanowi inaczej, likwidatorami Stowarzyszenia są: Prezes Zarządu, Wiceprezes oraz Sekretarz i Skarbnik.
2. Likwidatorzy po zakończeniu działalności, występują z wnioskiem do sądu rejestrowego o wykreślenie Stowarzyszenia z rejestru.

Rozdział VII

Postanowienia końcowe.

§ 57
Oświadczenia i akty prawne Stowarzyszenia podpisuje w imieniu Stowarzyszenia Prezes Zarządu. Uprawnienia mogą zostać przeniesione na inne osoby uchwałą Zarządu.
§ 58
W przypadkach wątpliwych, wykładni statutu obowiązującej członków Stowarzyszenia dokonuje Komisja Rewizyjna.

Dołącz do nas